ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ฮุนได เราถือว่าการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการบริการ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบุคลากรให้มีความสามารถ รวมถึงใช้เครื่องมือทีทันสมัย และตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้า

ฮุนได  ความพร้อมและความรวดเร็วในการบริการทันทีที่ลูกค้าต้องการ ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เราให้ความสำคัญ ระบบขนส่งของเรา จึงมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการส่งสินค้าจำนวนมาก และรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับการส่งสินค้าเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อความเหนือกว่าด้านการบริการ

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

 1. การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ นับจากวันที่ซื้อจาก บริษัทโกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เท่านั้น
 2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
 3. บริษัทจะทำการซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เครื่องขัดข้องเนื่องจากความผิดพลาดของทางโรงงานผลิต หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ
 4. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
 5. บริษัทให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 6. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงทันทีจากกรณีใดกรณีหนึ่ง : เมื่อเสียหายตามข้อยกเว้นไม่รับประกัน หรือบัตรรับประกันหมดอายุ
 7. จะต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัททุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้น บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากท่าน เมื่อมีกรณีพิพาทใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันนี้ ให้ใช้ข้อความส่วนที่เป็น ภาษาไทยในการอ้างอิง

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือการซ่อม  การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือการขนส่ง  การตัดหรือดัดแปลงสายไฟที่ติดกับตัวเครื่อง
 2. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น กระแสไฟผิดปกติ , ไฟไหม้ ไฟเกิน, ฟ้าผ่า ,ภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ และ/หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
 3. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบจากบริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช้พนักงานจากทางบริษัท และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
 4. สินค้าเสียหายเนื่องจากความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 5. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ ไหม้ บุบ แตกหัก เป็นต้น
 6. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. รุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกันไม่ตรงกับเครื่องที่นำไปซ่อม
 8. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 9. บัตรรับประกันเสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข ขีดฆ่า เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ตัดทอนข้อความในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ